Vyhrajte zapůjčení vozu ŠKODA Fabia na celý víkend se stolní lampou DRUPOL č. 21616

Bude vám adventní čas prosvěcovat Lampa DRUPOL č. 21616? Chystáte se na její nákup? Neváhejte – a jakmile ji budete mít doma, vyfoťte nám, kde vám svítí, fotku do 31. prosince 2015 umístěte na svůj Facebook nebo Instagram a označte hashtagem

#talampa

Vybereme tu nejhezčí fotografii a Ježíšek k vám přijde i po Vánocích – zapůjčíme vám vůz ŠKODA Fabia na celý víkend! Úplná pravidla soutěže si můžete přečíst níže. Vývoj soutěže sledujte na www.facebook.com/talampacz


ÚPLNÁ PRAVIDLA online soutěže „Vyhrajte zapůjčení auta Škoda Fabia na celý víkend se stolní lampou Drupol!“

Tato soutěžní pravidla (dále jen „Pravidla“) upravují online soutěž „Vyhrajte zapůjčení auta Škoda Fabia na celý víkend se stolní lampou Drupol!“  (dále jen „Soutěž“) jako jediný závazný a úplný dokument.

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem a zároveň i organizátorem soutěže je DRUPOL, výrobní družstvo, se sídlem V Předním Hloubětíně 8, 190 00 Praha 9, IČO 00028185. Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr XCIX, vložka 159. (dále jen jako  „Pořadatel“).

Organizátorem soutěže je Foxo, s.r.o., se sídlem Wichterlova 10, Praha 8, 180 00, IČO 27921565, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 126652 (dále jen jako „Organizátor“).

2. Doba trvání soutěže a umístění soutěže

Soutěž probíhá v období od 10. 12. 2015 do 31. 12. 2015 včetně (dále jen „Doba platnosti soutěže“) na sociální sítí Facebook, konkrétně na profilu TaLampa –

https://www.facebook.com/talampacz,

(dále jen „Facebookové stránky soutěže“)

a na sociální síti Instagram, konkrétně na profilu TaLampa

https://www.instagram.com/talampacz,

dále jen (dále jen „Instagramový profil soutěže“)

3. Podmínky účasti v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky a zároveň i s platným účtem na sociální síti Facebook (www.facebook.com), kde musí být v fanouškem Facebookové stránky soutěže, nebo s platným účtem na sociální síti Instagram (www.instagram.com), kde musí sledovat Instagramový profil soutěže.

Zároveň tato osoba, dále jen „Soutěžící“  musí splnit veškeré stanovené podmínky udané v soutěžním příspěvku na Facebook profilu

https://www.facebook.com/talampacz,

nebo na Instagram profilu

https://www.instagram.com/talampacz.

Soutěžící svou účastí v soutěži zároveň udělují souhlas se zpracováním osobních údajů.

4. Vyloučení ze soutěže

Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Pořadateli či Organizátorovi soutěže, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Ze soutěže budou taktéž vyloučení všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nesplní tato úplná Pravidla soutěže. Nebo tato Pravidla soutěže poruší.

Pořadatel i Organizátor soutěže si vyhrazují právo požádat účastníka soutěže o prokázání veškerých skutečností, které nějakým způsobem dokládají jeho platnou účast v Soutěži dle těchto pravidel. V případě, že Pořadatel nebo Organizátor během Doby platnosti soutěže zjistí, že účastník nesplňuje podmínky těchto úplných pravidel Soutěže, nebo v případě že účastník soutěže odmítne prokázat skutečnosti dokládající jeho platnou účast v Soutěži, je Pořadatel soutěže nebo Organizátor oprávněn takovéhoto účastníka soutěže ze Soutěže vyloučit, a to i bez udání důvodů.

Organizátor soutěže je zároveň oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoliv účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména Pořadatele či Organizátora nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.

5. Výhra

Do Soutěže byla Pořadatelem vložena tato výhra: Zapůjčení nového vozu Škoda Fabia na víkend v termínu dle vzájemné dohody.

Tato výhra je zároveň výhrou jedinou a hlavní.

6. Mechanika určení výherce

Výherce soutěže je vybrán podle předem stanoveného mechanismu, který je Organizátor nebo Pořadatel nucen uvést v rámci soutěžního příspěvku, který je zveřejněný na Facebook profilu soutěže.

Přípustné jsou tyto mechaniky:

  1. Kreativní soutěž
    V případě kreativní soutěže se snaží Soutěžící odpovědět co nejkreativněji na předem položenou otázku. Výhercem se stává takový Soutěžící, jehož příspěvek bude porotou složenou ze zástupců Organizátora a Pořadatele bude vyhodnocen jako nejvíce splňující tato kreativní kritéria.
  1. Rychlostní soutěž
    Rychlostní soutěž spočívá v tom, že výhercem se stává určitý, předem daný, počet výherců, který správně a v co nejkratším čase odpoví na předem danou otázku, jenž je položena v soutěžní příspěvku na Facebook profilu soutěže.

7. Předání výhry

Výherci budou kontaktováni Organizátorem za účelem sjednání podmínek předání výhry, a to prostřednictvím soukromé zprávy na Facebook.com nebo za pomoci e-mailové adresy, pokud je tedy Organizátorovi soutěže známa, a to maximálně do 10 pracovních dnů od skončení soutěže.

Pokud je některý z výherců vyřazen ze Soutěže podle tohoto úplného znění Pravidel, nebo se ho nepodaří kontaktovat za účelem sjednání podmínek předání výhry nejpozději do 14 dnů od odeslání oznámení o výhře, propadá výhra ve prospěch Pořadatele. Výhra propadá ve prospěch Pořadatele i v případě, že výherci nebude možné výhru doručit v souladu s pravidly pro doručování zásilek příslušné kurýrní služby či obdobného přepravce zásilek na doručovací adrese, kterou výherce Organizátorovi sdělí.

Na žádnou z výher nemá účastník Soutěže právní nárok.

Pořadatel si vyhrazuje právo předání výhry výherci podmínit podpisem předávacího protokolu.

Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

Pořadatel nebo Organizátor soutěže zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou může být zatížena výhra, a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

8. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

Aktem přihlášení do soutěže vyjadřuje každý soutěžící souhlas se zveřejněním svého jména na výsledkové listině a to jak na Facebook profilu soutěže, na Instagram profilu soutěže, tak případně i na webu nebo jiných sociálních sítích TaLampa.

Nahráním komentáře vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů a fotografií poskytnutých v rámci projektu společnosti DRUPOL, výrobní družstvo, se sídlem V Předním Hloubětíně 8, 190 00 Praha 9, IČO 00028185. Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr XCIX, vložka 159.  jako správci, a dále společnosti  Foxo, s.r.o., se sídlem Wichterlova 10, Praha 8, 180 00, IČO 27921565, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 126652  jako zpracovateli, za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, a dále souhlas s užitím těchto údajů a fotografií ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách správce, pokud je toto užití v souvislosti s touto soutěží, a to podobu 5 let od udělení souhlasu.

Účastník má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese zpracovatele odvolán.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení je nezbytný pro účast v projektu. Obdrží-li organizátor či pořadatel nesouhlas nebo žádost o výmaz z databáze, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného účastníka v této soutěži bez náhrady.

Soutěž pořádá Drupol, výrobní družstvo. Sociální síť Facebook ani Instagram za ni nenese žádnou odpovědnost. Účastník soutěže je tedy srozuměn s tím, že poskytuje své informace pouze Organizátorovi a Pořadateli soutěže a nikoliv sociální síti Facebook a Instagram.

Tato soutěž a veškeré právní vztahy, které vyplývají z tohoto úplného znění Pravidel, se řídí právem České republiky.

Úplné znění těchto Pravidel nabývá platnosti a účinnosti od 9. 12. 2015